Φεβ 19

Εφαρμογή προγράμματος «Παραμονή διδακτικών βιβλίων στο σχολείο τουλάχιστο 2 Σαββατοκύριακα το μήνα»

Σε εκτέλεση  του υπ. αριθμό Φ.7/16592/Δ1/04-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης» με το οποίο γνωστοποιείται η  δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα»

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Δημοτικού σχολείου Νέων Μουδανιών αποφασίζει ομόφωνα να υλοποιηθεί η δράση , ημέρα Παρασκευή μέχρι το τέλος του σχολικού έτους όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος
1 1 5 3 7
15 15 19 17  

παρακάτω:

 

Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος
1 1 5 3 7
15 15 19 17